Merus Audio

Merus Audio

Merus Audio主要生产音频放大IC,其独有的 Eximo架构相比其他D类放大器更节能,非常适合家庭及便携式音频应用。

特色产品

  • MA12040 (2*40W,Analog or PWM input)
  • MA12040P (2*40W,I2S input)
  • MA12070 (2*70W, Analog or PWM input)
  • MA12070P (2*70W, I2S input)

更多信息: